Statut

Klasa Kobiet
Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Klasa Kobiet, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę Ćwiklińską-Kożuchowską zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Orłowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Chłodnej 15, w dniu 30 marca 2009 roku, repertorium A nr 3547/2009.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym za?służonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz kobiet dojrzałych w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.
§ 6
Cele Fundacji są realizowane poprzez:
1. organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,
2. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw,
3. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
4. organizowanie grup wsparcia i pomocy,
5. stworzenie i prowadzenie kulturalno - oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych,
6. organizowanie imprez kulturalnych,
7. współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i ze względu na wiek,
8. promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,
9. wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,
10. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji Klasa Kobiet,
11. stworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Drugiego Wieku.
§ 6a
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określa wewnętrzny Regulamin Działania Fundacji.
2. Za działalność odpłatną Fundacja pobiera wynagrodzenie poprzez sprzedaż towarów lub usług, a także poprzez sprzedaż przedmiotów darowizny.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden ty?siąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 8
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków i  zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. odliczeń podatkowych,
g. odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
h. działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

§ 8a
Działalność gospodarcza Fundacji
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) wynajmowania i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD,
b) wynajmowania i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z PKD,
c) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania- 58.1 PKD,
d) prowadzenie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej - 56.29.Z,
e) prowadzenie pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji.
3. Fundatorka Fundacji przeznacza odrębną kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą Fundacji.
§ 9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O ile uchwała Fundatorki nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 11
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi")

2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 12
1. Organa Fundacji stanowią:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2. Fundatorka,
3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 12a
Rada Fundacji

1. Rada jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków powoływanych przez Fundatorkę w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e) opiniowanie na wniosek Fundatorów rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
§ 12b
1. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania z członkostwa przez Fundatorkę lub śmierci członka Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. O terminie posiedzenia Rady członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad.
5. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół po sprawdzeniu jest podpisywany przez prowadzącego.
6. W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
7. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, faks, konferencja telefoniczna), pod warunkiem, że prowadzący posiedzenie otrzyma od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu potwierdzenie (drogą faksową lub elektroniczną) oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały, a takie uchwały nie dotyczą spraw podlegających pod głosowanie tajne.
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady.
9. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


§ 13
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.
2. Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundatorka: Elżbieta Ćwiklińska?Kożuchowska.
3. Skład Zarządu powołuje Fundatorka na wspólną, pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.odwołania członka Zarządu przez Fundatorkę,
b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
c. śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu Fundacji.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
c. realizacja celów statutowych Fundacji,
d. sporządzanie rocznych programów działania i budżetu Fundacji,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych chyba, że Statut przewiduje inną większość.

4.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.


§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocz?tą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego roz?łożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
5. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.
6. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
Rozdział V
Rada Programowa
§ 16
1. Rada Programowa jest ciałem doradczym Fundacji.
2. Fundatorka pełni rolę Przewodniczącej Rady Programowej i zaprasza do Rady Programowej - z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek Przewodniczącej lub Zarządu.
4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością gło?sów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej.
Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 17
1. Zmiany Statutu może dokonać wyłącznie Fundatorka.
Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorka.
§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a. osiągnięcia celów, dla których została usta?wiona
b. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać prze?znaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
--------------------------------------------------------------
netBOX - Strony internetowe